Dofinansowanie

Firma ZOMAX ALEKSANDRA ASZYK realizuje projekt pn. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w firmie ZOMAX Aleksandra Aszyk. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Działania 2.2 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwie ZOMAX poprzez rozbudowę infrastruktury adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia w Pensjonacie Zielony Zakątek

Proj. obejmuje następujący zakres i działania:
Rozbudowę obiektu o pomieszczenia kuchenne wraz z adaptacją
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych o sprzęt niezbędny do świadczenia usług gastronomicznych

Zakres projektu stricte dotyczy wprowadzenia do oferty nowych usług.

Dzięki podjętym działaniom inwestycyjnym możliwe będzie znaczne podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności naszego Ośrodka. Rozbudowa obiektu pozwoli na świadczenie usług gastronomicznych w formie restauracji.

Realizacja projektu będzie miała bardzo istotny wpływ na przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na działalność firmy, w aspekcie sanitarno-zdrowotnym i gospodarczym, z uwzględnieniem pracowników i osób korzystających z usług.

Wartość projektu
289 122,91 PLN
Wkład Funduszy Unijnych
250 000,00 PLN